Privacyverklaring DotoForFelix

laatste aanpassing uitgevoerd op 2018-05-27

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en diensten van DotoForFelix (hierna “wij”, “ons” genoemd). Wij hechten enorm veel belang aan de privacy van onze wandelaars, volgers en andere bezoekers van onze website. Met deze reden gaan wij uw gegevens alleen verwerken op een manier die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij verzamelen gegevens van Wandelaars, Volgers en bezoekers (sponsors).

Gegevens die wij verzamelen door middel van formulieren of e-mail contact:
Contactgegevens:
Naam, foto's, email, telefoonnummer, volgnummer, gesponsorde bedragen, motivatieteksten, twitter account, facebook account.

Wij registreren ook informatie over de bedrijven die onze wandelaars en volgers sponsoren (bv: Bedrijfsnaam, BTW- nummer, adresgegevens, telefoonnummer,…).

Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens?

Wij verzamelen gegevens om bezoekers de mogelijkheid te bieden om op te volgen welke personen deelnemen aan de dodentocht ten voordele van het felix project en deze te sponsoren via de bijgevoegde formulieren.

Via de bijgevoegde formulieren kunnen we extra gegevens aan de bezoekers/sponsors vragen zodat we de juiste persoonlijke gegevens met betrekking tot de te betalen sponsorbedragen kunnen doorgeven aan het Felix Project.

Onze verwerkersactiviteiten:

  • Wandelaar/Volger gegevens op de site plaatsen
  • Nuttige informatie verschaffen via mail, facebook of andere communicatie kanalen m.b.t. de wandeltocht zelf

Verwerkersactiviteiten van het Felix project zelf kan je opvragen bij hen. Het Felix Project

Hoe lang houden wij persoonsgegevens bij?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren die in deze privacyverklaring worden uiteengezet. Indien u verdere informatie wenst omtrent de exacte termijn, kan u ons steeds contacteren.

Overdracht van gegevens aan derden

Uw gegevens worden enkel gedeeld met Het Felix Project.

Veiligheid van uw persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving.

Uw rechten

Recht van toegang en inzage

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Recht van intrekking van de toestemming

Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om deze toestemming in te trekken.

Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: commission@privacycommission.be.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Wij behouden het recht deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of te actualiseren.
Wanneer wij wijzigingen aan deze verklaring openbaar maken, veranderen wij de datum van de "laatste update" van de verklaring. Bij belangrijke wijzigingen, zullen wij dit op onze homepage vermelden. Niettegenstaande raden wij u aan om onze privacyverklaring periodiek door te lezen.